کار با وزنه و تمرینات عملکردی

چک سوالات تمرین

  • Please enter a number less than or equal to 999.
    لطفا قد خود را به سانتی متر وارد نمایید برای مثال قد 1/7 متر = 170 سانتی متر
  • Please enter a number from 1 to 200.
  • Please enter a number from 1 to 500.
  • در صورتی که بیماری یا آسیب دیدگی دارید این بخش را پر کنید در غیر این صورت نیازی به تکمیل نمی باشد
    میزان فعالیت خود را در روز از بین گزینه های موجود انتخاب کنید
  • لطفا شماره موبایل خودرا وارد کنید